A-kull til P-kull

Botnebekken's A-kull, født 23.04.07.kullverdi 6/8, 75% jaktpremiert.

FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B FIN JCH Renny FIN33986/96B FIN DCH Mustanpuron Vikke SF09760/87A
FIN DCH Ramona SF10547/90
FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A FIN DCH Backe King S44233/92A
FIN DCH Nita SF20744/92B
S UCH S JCH Bjønnhjellens Troya N07748/05A S UCH S JCH Ryvikens Viskas S38105/2001A S DCH Häkilas Nito I S54070/98A
INT UCH NORD DCH Ryvikens Jakita S43085/96A
N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A N JCH Haugbos Varg N10673/98A

FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94


Botnebekken's B-kull, født 28.04.07. Jaktmodne med kullverdi 5/9, 55% jaktpremiert.

FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

FIN JCH Renny FIN33986/96B

FIN DCH Mustanpuron Vikke SF09760/87A
FIN DCH Ramona SF10547/90
FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A FIN DCH Backe King S44233/92A
FIN DCH Nita SF20744/92B
J Bjønnhjellens Vaika N15843/03A N JCH Fäbohöjdens Freddy S37519/98A S FIN UCH NORD JCH Bamse N10302/91*
S JCH Fäbohöjdens Fatima S22531/93A
N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A N JCH Haugbos Varg N10673/98A
FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94A

 

Botnebekken's C-kull, født 05.05.08. Jaktmodne med kullverdi 1/2, 50% jaktpremiert.

FIN S UCH NORD JCH Ottu FIN25517/03B FIN JCH Tainion Roni FIN44310/01B FIN JCH Porkkasuon Masi FIN16069/99A
FIN JCH Tainion Lippe SF30502/94A
FIN JCH Pihtikannon Oona FIN40461/99A FIN JCH Rönpakan Eku FIN27529/96
FIN DCH Uhuverin Pimu FIN40108/96B
S UCH S JCH Bjønnhjellens Troya N07748/05A S UCH S JCH Ryvikens Viskas S38105/2001A S DCH Häkilas Nito I S54070/98A
INT UCH NORD DCH Ryvikens Jakita S43085/96A
N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A N JCH Haugbos Varg N10673/98A
FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94A

 

Botnebekken's D-kull, født 28.05.09. Jaktmodne med kullverdi 9/9, 100% jaktpremiert.

FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B FIN JCH Renny FIN33986/96B
FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A
FIN JCH Piiskan Sonia FIN38720/98B FIN JCH Kolleem Toko SF44350/91A
FIN UCH Piiskan Cicilia SF41921/92
S UCH S JCH Bjønnhjellens Troya N07748/05A S UCH S JCH Ryvikens Viskas S38105/2001A S DCH Häkilas Nito I S54070/98A
INT UCH NORD DCH Ryvikens Jakita S43085/96A
N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A N JCH Haugbos Varg N10673/98A
FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94A


Botnebekken's E-kull, født 22.06.09. jaktmodne med kullverdi 6/8, 75% jaktpremiert.

S UCH S JCH Sörombäckens Brasse S43674/2004A S FIN JCH Holmsjöens Talo S56438/2000A S JCH Halgåns Jeppe S36340/96H
INT N S UCH S JCH Jämt Grå Drilla S42089/97H
S UCH S JCH Pansartorpets Rista S18123/2001B S N DCH Norlibergets Troll S33764/98H
J Bella S17624/96H
N JCH Botnebekken's B-Tikka N17424/07A FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B FIN JCH Renny FIN33986/96B
FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A
J Bjønnhjellens Vaika N15843/03A N JCH Fäbohöjdens Freddy S37519/98A
N S DCH Bjønnhjelens Jenta N17901/00A

 

Botnebekken's F-kull, født 09.09.09. Jaktmodne med kullverdi 5/9, 56% jaktpremiert.

FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/04B FIN JCH Tainion Roni FIN44310/01B FIN JCH Porkkasuon Masi FIN16069/99A
FIN JCH Tainion Lippe SF30502/94A
FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A FIN DCH Backe King S44233/92A
FIN DCH Nita SF20744/92B
FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A FIN UCH FIN JCH Tainansuon Sepe FIN27739/03A FIN DCH Raikukorven Nappe FIN21786/99B
FIN DCH Kolleem Ruusa FIN31275/99A
FIN JCH Sissi FIN30795/00A FIN JCH Mustanpuron Mosku FIN26226/97
J Pikku-Hiiden Rita SF41623/91


Botnebekken's G-kull, født 22.02.10. Jaktmodne med kullverdi 3/7, 43% jaktpremiert.

 

 

FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/04B

 

 

FIN JCH Tainion Roni FIN44310/01B

FIN JCH Porkkasuon Masi FIN16069/99A
FIN JCH Tainion Lippe SF30502/94A

 

FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A

FIN DCH Backe King S44233/92A
FIN DCH Nita SF20744/92B

 

 

J Bjønnhjellens Vaika N15843/03A

 

N JCH Fäbohöjdens Freddy S37519/98A

S FIN UCH NORD JCH Bamse N10302/91*

S JCH Fäbohöjdens Fatima S22531/93A

 

N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A

N JCH Haugbos Varg N10673/98A
FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94A

 

Botnebekken's H-kull, født 20.05.10. Jaktmodne med kullverdi 6/9, 67% jaktpremiert.

 

 

FIN JCH Siimeksen Jannu FIN10342/07A

 

FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

FIN DCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

FIN JCH Piiskan Sonia FIN38720/98B

 

FIN UCH FIN JCH Reettala Tella FIN22671/01B

FIN DCH Raikukorven Nappe FIN21786/99B

FIN DCH Reettala Roosa FIN41328/97A

 

 

S UCH S JCH Bjønnhjellens Troya N07748/05A

 

S UCH S JCH Ryvikens Viskas S38105/2001A

S DCH Häkilas Nito I S54070/98A

INT UCH NORD DCH Ryvikens Jakita S43085/96A

 

N S DCH Bjønnhjellens Jenta N17901/00A

N JCH Haugbos Varg N10673/98A

FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94A

 

Botnebekken's I-kull, født 12.12.10. Jaktmodne med kullverdi 3/8, 37,5% jaktpremiert.

INT NORD UCH NO SE JCH Botnebekken's Arro 17410/07A

FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

FIN JCH Renny FIN33986/96B

FIN DCH MR-01 Raikukorven Benita FIN25054/96A

SE UCH SE JCH Bjönnhjellens Troya N07748/05A

S DCH Ryvikens Viskas S38105/2001A

NO SE DCH Bjönnhjellens Jenta N17901/00A

FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

FIN DCH Tainansuon Sepe FIN27739/03A

FIN DCH Raikukorven Nappe FIN21786/99B

FINDCH Kolleem Ruusa FIN31275/99A

FIN JCH Sissi FIN30795/00A

FIN JCH Mustanpuron Mosku FIN26226/97

J Pikku-Hiiden Rita SF41623/91

 

 

 

 

 

 

 

 


Botnebekken's J-kull, födt 14.05.2011. Jaktmodne med kullverdi 7/8, 87,5% jaktpremiert.

FI JCH Karhunkerääjän Turre FI24108/10

SE FI UCH SE FI JCH Siimeksen Jannu FIN10342/07

FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04

FIN UCH FIN JCH Reettala Tella FIN22671/01

FIN JCH Onnivaaran Odessa FIN19286/08

FIN JCH Tainion Roni FIN44310/01

FIN DCH Raikukorven Gnippe FIN28655/04

SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05

SE UCH SE JCH Ryvikens Viskas S38105/2001

S DCH Härkilas Nito I S54070/98

INT UCH NORD DCH Ryvikens Jakita S43085/96

SE NO UCH SE NO JCH Bjönnhjellens Jenta N17901/00

N JCH Haugbos Varg N10673/98

FIN JCH Palavarin Jeni SF34401/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botnebekken's K-kull, födt 11.04.2012.  jaktmodne med kullverdi 3/7, 43% jaktpremiert.

NO JCH Botnebekken's Freddi NO58970/09

FIN JCH Raikukorven Ilo FIN

FIN JCH Tainion Roni/01B

FIN DCH Raikukorven Benita

FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

FIN DCH Tainansuon Sepe

FIN JCH Sissi

NO SE JCH Botnebekken's B-Tikka N17424/07

FIN DCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

FIN JCH Renny/96

FIN DCH Raikukorven Benita

J Bjönnhjellens Vaika N15843/03A

NO JCH Fäbohöjdens Freddy

NO SE DCH Bjönnhjellens Jenta

 
Botnebekken's L-kull, födt 09.05.2012. Jaktmodne med kullverdi 4/9, 44% jaktpremiert.

NO JCH Tuike Salon Wallu FI50023/10

FI UCH FIN JCH Långsjönäsets Joker FIN36308/08

SE DCH Fäbobergets Goliat

SE JCH Hänsjöens Acki

FI NO UCH FI JCH Tuike Salon Wilma FIN18413/08

FIN JCH Pyssynivan Penna

FIN JCH Salonpellon Roosa

NO JCH Moposarven Siru FIN43760/08

NORD UCH FI SE JCH Robin FI21285/05

S DCH Birkmarkens Hagge

FIN JCH Riistiranteen Ellin Nasu

FI UCH FI JCH Rönpakan Viola FIN27190/03

FIN JCH Hirmukorven Jammu

FIN JCH Rönpakan Mette

 
Botnebekken's M-kull, födt 20.05.2012. Jaktmodne med 3/6 i kullverdi, 50% jaktpremiert.

NO JCH Botnebekken's Dexter NO50168/09A

FIN DCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

FIN DCH Raikukorven Roomeo

FIN JCH Piiskan Sonia

SE DCH Bjönnhjellens Troya N07748/05

SE DCH Ryvikens Viskas

SE NO DCH Bjönnhjellens Jenta

FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

FIN DCH Tainansuon Sepe FIN27739/03A

FIN DCH Raikukorven Nappe

FIN DCH Kolleem Ruusa

FIN JCH Sissi FIN30795/00A

FIN JCH Mustanpuron Mosku

J Pikku-Hiiden Rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botnebekken's N-kull, födt 03.03.2013. Jaktmodne med 5/8 i kullverdi, 62,5% jaktpremiert.

SE JCH Karhunkerääjän Nixon
SE45755/2011

FI UCH & JCH Jackson FIN40255/07

FIN DCH Robin

FI JCH Nissas Jonna

FIN JCH Onnivaaran Odessa

FIN19286/08

FIN JCH Tainion Roni

FIN DCH Raikkorven Gnippe

J Ruskametsän Hevi FI10570/09

FIN JCH Onnivaaran Elmo 

FI31950/07

FIN DCH Rusmosan Kamu

FIN DCH Raikukorven Gnippe

FIN JCH Lumpelan Milla

FIN16637/00

FIN JCH Martinmäen Kassu

FIN JCH Niinivaaran Netta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botnebekken's O-kull, födt 05.05.2014. Jaktmodne med 1/7 i kullverdi. 14,3%

SE JCH Karhunkerääjän Nixon
SE45755/2011

FI UCH & JCH Jackson FIN40255/07

FIN DCH Robin

FI JCH Nissas Jonna

FIN JCH Onnivaaran Odessa

FIN19286/08

FIN JCH Tainion Roni

FIN DCH Raikkorven Gnippe

J Ruskametsän Hevi FI10570/09

FIN JCH Onnivaaran Elmo 

FI31950/07

FIN DCH Rusmosan Kamu

FIN DCH Raikukorven Gnippe

FIN JCH Lumpelan Milla

FIN16637/00

FIN JCH Martinmäen Kassu

FIN JCH Niinivaaran Netta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botnebekken's P-kull, födt 21.04.2017. Jaktmodne med 3/7 i kullverdi. 42,8%

 

NO JCH Botnebekken's Lord NO45372/12 NO JCH Tuike Salon Wallu FI50023/10 FI UCH FIN JCH Långsjönäsets Joker
FI NO UCH FI JCH Tuike Salon Wilma
NO JCH Moposarven Siru FIN43760/08 NORD UCH FI SE JCH Robin
FI UCH FI JCH Rönpakan Viola
J Karhunkerääjän Tinka FI24116/10 SE FI UCH SE FI JCH Siimeksen Jannu FIN10342/07 FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu
FIN UCH FIN JCH Reettala Tella
FIN JCH Onnivaaran Odessa FIN19286/08 FIN JCH Tainion Roni 
FIN DCH Raikukorven Gnippe

 

 

Valper

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Championer fra oppdrettet

INT NORD UCH SE NO JCH Botnebekken's Arro N17410/07A

Födt: 23.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor; SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier : Vidar Helgesen, Rena.

Mobil: +47 91746796

 

 

NO SE UCH NORD JCH Botnebekken's A-Ero N17411/07A

Födt: 23.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eiere: Kjell Olav Og Erik Granstad, Krøderen.

Mobil: +47 91123593

 

NO UCH NORD JCH Botnebekken's Dusty NO50176/09A

Födt: 28.05.2009

Far: FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Even Grindvollen, Sande i Vestfold

Mobil: +47 92805103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO FI JCH Botnebekken's Ammi N15413/07A

Födt: 23.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Eilin Erlandsen, Sande i Vestfold.

Mobil: +47

 

NO JCH Botnebekken's Arko N17409/07A

Födt: 23.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Johan Hunæs, Enebakkneset

Mobil: +47 90168555

 

NO JCH Botnebekken's Dexter NO50168/09A

Födt: 28.05.2009

Far: FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Johan Hunæs, Enebakkneset

Mobil: +47 90168555

 

 

SE UCH SE JCH Botnebekken's Doris S68150/2009A

Födt: 28.05.2009

Far: FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Niclas Lundqvist, Bredbyn, Sverige

Mobil: +46 702072308

 

SE JCH Botnebekken's Dirk SE11546/2010A

Födt: 28.05.2009

Far: FIN UCH FIN JCH Rusmosan Kamu FIN22632/04B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Krister Nyberg, Bredbyn, Sverige

Mobil: +46 70534499

 

SE UCH SE JCH Botnebekken's Barr S57364/07A

Födt: 28.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: J Bjönnhjellen's Vaika N15843/03A

Eier: Christer Ringholm, Säter, Sverige

Mobil: +46 705747186

 

NO SE JCH Botnebekken's B-Tikka N17424/07A

Födt: 28.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: J Bjönnhjellen's Vaika N15843/03A

Eier: Tom Helgesen, Tomter

Mobil:+47 91572786

 

SE JCH Botnebekken's Bison N17416/07A

Födt: 28.04.2007

Far: FIN UCH FIN JCH Raikukorven Roomeo FIN21780/99B

Mor: J Bjönnhjellen's Vaika N15843/03A

Eier: Thomas Gabrielsson, Arvika

Mobil: +46 57031181

 

SE JCH Botnebekken's Cato S55588/2008A

Födt: 05.05.2008

Far: FIN UCH NORD JCH Ottu FIN25517/03B

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Jonny og Monica Larsson, Gunnarsbyn, Sverige.

Mobil: +46 702553840

 

NO JCH Botnebekken's Freddi NO58970/09A

Födt: 09.09.2009

Far: FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/04B

Mor: FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

Eier; Rune Nordby, Hemnes

Mobil: +47 92052617

 

 

NO JCH Botnebekken's Frøken Vinnie NO58974/09A

Födt: 09.09.2009

Far: FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/04B

Mor: FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

Eier; Per Biksrud, Sigdal

Mobil: +47 95767722

 

FIN JCH Botnebekken's Jänkä FI53904/11A

Födt: 14.05.2011

Far: FI JCH Karhunkerääjän Turre FI24108/10A

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellens Troya N07748/05A

Eier: Pasi Kinnunen,

Mobil: +358 504139539

 

NO UCH & JCH Botnebekken's Gina NO40923/10B

Födt: 22.02.2010

Far: FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/04B

Mor: J Bjönnhjellens Vaika N15843/03A

Eier: Jostein Tho, Lalm.

Mob: +47 95725740

 

SE UCH SE JCH Botnebekken's Judit SE29038/2012 A

Födt: 14.05.2011

Far: FIN JCH Karhukerääjan Turre

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellens Troya N07748/05A

Eier: Niclas Lundqvist, Bredbyn

Mob: +46 702072308

 

NO UCH NO JCH Botnebekken's Iron NO33838/11A

Födt: 12.12.2010

Far: INT NORD UCH NO SE JCH Botnebekken's Arro N17410/07A

Mor: FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

Eier: Jan Erik Langerusten, Heidal

Mob: +47 97181474

 

SE JCH Botnebekken's G-Flisan SE36012/2010

Födt. 22.02.2010

Far: FIN JCH Raikukorven Ilo FIN26849/2004B

Mor: J Bjönnhjellens Vaika N15843/03A

Eier: Patrik Larsson, Blekinge

Mob: +46709930564

 

SE JCH Botnebekken's Emil S55657/09

Födt: 22.06.09

Far: SE DCH Sörombackens Brasse S

Mor: SE NO JCH Botnebekken's B-Tikka N14724/07A

Eier: Christer Lindberg, Malungfors

tlf: +4628040221

 

 

NO JCH Botnebekken's Ilpo NO33838/11

Födt: 12.12.2010

Far:  INT NORD UCH NO SE JCH Botnebekken's Arro N17410/07A

Mor: FIN JCH Museokummun Taru FIN17582/05A

Eier: Jon Olav og Jonas Solstad, Otta

Mob: 99167186

 

SE JCH Botnebekken's Hektor SE52517/2010

Födt: 20.05.2010

Far: SE DCH FI JCH Siimeksen Jannu FI10342/07A

Mor: SE UCH SE JCH Bjönnhjellen's Troya N07748/05A

Eier: Magnus Hell, Begntfors

Mobil: +46709569464

 

 

NO JCH Botnebekken's Lipsu NO43674/12

Födt: 09.05.2012

Far: NO JCH Tuike Salon Wallu

Mor: NO JCH Moposarven Siru

Eier: Jon Fredrik Nålum

Mobil: +47 90672555

 

 

NO JCH Botnebekken's Nosler NO37993/13

Födt: 03.03.2013

Far: SE JCH Karhunkerääjän Nixon

Mor: J Ruskametsän Hevi

Eier: Gjert Sundtveiten, Slattum

Mobil: +47 41120420

 

 

NO JCH Botenbekken's N-Kastor NO37994/13

Födt: 03.03.2013

Far: SE JCH Karhunkerääjän Nixon

Mor: J Ruskametsän Hevi

Eier Kjetil Skjærbekk, Hernes

Mobil: +47 90126605

 

 

SE JCH Botnebekken's Nalle NO37995/13 SE333727/2013

Födt:03.03.2013

Far: SE JCH Karhunkerääjän Nixon

Mor: J Ruskametsän Hevi

Eier: Göran Nyborg, Storäbrenna

Mobil: +46 703485514

 

 

 

NO UCH NO JCH Botnebekken's Nasti NO37999/13

Födt: 03.03.2013

Far: SE JCH Karhunkerääjän Nixon

Mor: J Ruskametsän Hevi

Eier: Lena Tollefsen

Mobil: +47 41477233

 

 

 

NO UCH & NO JCH Botnebekken's Kita NO40304/12

Født: 09.04.2012

Far: NO JCH Botnebekken's Freddi

Mor: NO JCH Botnebekken's B-Tikka

Eier: Tore Nilsen, Storslett

Mobil: +47 97547006

 

 

 

NO JCH Botnebekken's Kitty NO40303/12

Født: 09.04.2012

Far: NO JCH Botnebekken's Freddi

Mor: NO JCH Botnebekken's B-Tikka

Eier: Vidar Ringen, Follebu

Mobil: +47 95981072

 

 

 

SE JCH Botnebekken's Karu NO40301/12 SE41728/2012

Født: 09.04.2012

Far: NO JCH Botnebekken's Freddi

Mor: NO JCH Botnebekken's B-Tikka

Eier: Kristofer Persson, Årjäng

Mobil: +46 702237655

 

 

NO JCH Botnebekken's Lilli NO43673/12

Født: 09.05.2012

Far;Tuike Salon Wallu

Mor: Moposarven Siru

Eier: Ola Idar Løkken, Østre Gausdal

Mobil: +47 91102012

 

 

NO JCH Botnebekken's Lord NO43572/12

Født: 09.05.2012

Far;Tuike Salon Wallu

Mor: Moposarven Siru

Eier: Kjetil Skjærbekk, Hernes

Mobil: +47 99126605

 

 

NO SE JCH Botnebekken's Pelton NO42485/17

Født: 21.04.2017

Far: Botnebekken's Lord

Mor: Karhunkerääjän Tinka

Eier: Jan Skjærbekk, Hernes

Mobil: +47 99126605

 

 

 

NO SE JCH Botnebekken's P-Jæger NO42487/17

Født: 21.04.2017

Far: Botnebekken's Lord

Mor: Karhunkerääjän Tinka

Eier: Henry Lilleland, Atrå

Mobil: +47 99318030